Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden per 08-06-2014

www.flytraps.nl

Jeroen van Beuningen

Deest

Nederland

E-mail : 24 uur per dag bereikbaar via info@flytraps.nl

Telefoon : 06-31979029 (bereikbaar tussen 12:00 en 18:00)

Rabobank rekeningnummer 108353435

IBAN : NL80RABO0108353435

BIC (SWIFT) :RABONL2U

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Flytraps.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
b. Consument: wederpartij van Flytraps.nl die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 
c. Afnemer: wederpartij van Flytraps.nl handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Flytraps.nl en consument/afnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.flytraps.nl (verder te noemen Flytraps.nl).

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument / afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van Flytraps.nl. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Flytraps.nl de bestelling in behandeling heeft genomen.

3.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor consument / afnemer. 
3.3

Na het in behandeling nemen van de geplaatste bestelling volgt een bevestiging via mail.

3.4 Op het moment dat de betaling ontvangen is en de verzending aangeboden wordt aan PostNL zal wederom een bevestiging via mail volgen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., exclusief kosten, vervoer, verzending en verzekering.

4.2 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

4.3 De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

4.4 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Flytraps.nl bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Artikel 5 Betaling en incasso

5.1 Bij een bestelling dient u altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. De bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is. De bestelling moet binnen 10 dagen betaald zijn. Als de bestelling niet binnen 10 dagen betaald is zal deze worden geannuleerd. Deze termijn kan in overleg verlengd worden.

5.2 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:

a. Vooruitbetaling: consument / afnemer kan het totaalbedrag overmaken op Rabobankrekening 108353435 t.n.v. Jeroen van Beuningen te Deest, met vermelding van het factuurnummer/ ordernummer.

b. Contant: Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag contant voldoen bij afhaling van de producten.

c. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag per creditcard via paypal voldoen.

d. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag middels Paypal voldoen.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering door Flytraps.nl vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder of bij afhaling door consument / afnemer.

6.2 Alle leveringen van Flytraps.nl worden bezorgd door PostNL.

6.3 Verzendingen geschieden voor rekening en risico van consument /afnemer. Flytraps.nl regelt de wijze van verzending.

6.4 Verzending vindt in de regel plaats de eerste maandag na ontvangst van betaling. Indien één of meerdere artikelen niet op voorraad zijn, kan het gebeuren dat deze levertijd enkele dagen overschreden wordt.

6.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan Flytraps.nl (indien consument / afnemer dit wenst) een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.

6.6 Indien een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd kan de consument / afnemer dit binnen 14 dagen aan Flytraps.nl melden, en wordt de aflevering eventueel op de kosten van Flytraps.nl aangevuld of opnieuw verricht.

6.7 De consument / afnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van adresgegevens evenals het doorgeven van adreswijzigingen bij verhuizing. Voor foutieve leveringen die volgen uit het niet correct aanleveren van deze gegevens is Flytraps.nl op geen enkele wijze aansprakelijk.

Artikel 7 retouren en wet kopen op afstand

7.1 Volgens de wet kopen op afstand, heeft u als koper 7 dagen bedenktijden recht op ontbinding zonder opgaaf van reden. Indien u al betaald heeft, wordt het bedrag z.s.m. teruggestort op uw rekening en in ieder geval binnen 30 dagen.

7.2 Bij retourzendingen zijn de verzendkosten voor de rekening van de consument / afnemer. Onvoldoende gefrankeerde zendingen of zendingen onder rembours worden niet door ons geaccepteerd of de hiermee gemoeide kosten zullen in rekening worden gebracht.

7.3 Indien de retourzending plaatsheeft vanwege een fout die door Flytraps.nl is gemaakt zullen de verzendkosten wel voor rekening van Flytraps.nl zijn.

7.4 Bij retourzendingen dient altijd van te voren contact opgenomen te worden met Flytraps.nl.

7.5 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct in originele verpakking zijn geretourneerd, betaalt Flytraps.nl de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

Artikel 8 geschillen

8.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

8.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse rechter.

Artikel 9 copyright

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderzins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen. Alle rechten zijn voorbehouden aan Flytraps.nl

Artikel 10 levering in het buitenland

Flytraps.nl is niet verantwoordelijk voor leveringen die mislopen vanwege wetgeving betreffende het vervoer van zaden, zaailingen en/of benodigdheden in het buitenland. U accepteert de verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te stellen van de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in uw land van kracht zijn alvorens te bestellen en u verklaart dat de invoer van de bestelde producten in uw land wettelijk is toegestaan en dat u op de hoogte bent van verplichtingen betreffende documentatie die aanwezig dient te zijn. Flytraps.nl levert niet aan landen buiten de Europese Unie (EU).